Uoči današnjeg sastanka Europskog vijeća (članak 50.) Europska komisija analizirala je intenzivne pripreme Europske unije za Brexit „bez dogovora” te je izdala praktične smjernice državama članicama za 5 područja.

Riječ je o pravu boravka i pravima iz sustava socijalne sigurnosti, zaštiti podataka, lijekovima i medicinskim proizvodima, policijskoj i pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima i ribarstvu. Današnjim smjernicama nastoji se osigurati neometana konkretna provedba izvanrednih mjera na razini EU-a i nacionalnih izvanrednih mjera ako bi Ujedinjena Kraljevina napustila EU 12. travnja ili kasnije bez dogovora te zadržati koordinirani pristup tijekom cijele faze Brexita „bez dogovora”. Povlačenje „bez dogovora” nepoželjan je ishod i dovest će do poremećaja, ali je EU za njega u potpunosti spreman.

Kao što je predsjednik Juncker istaknuo 3. travnja 2019. u Europskom parlamentu, u slučaju scenarija „bez dogovora” od Ujedinjene Kraljevine očekuje se da počne rješavati tri glavna pitanja povezana s razdvajanjem kao preduvjet prije nego što EU prihvati početak pregovora o budućim odnosima. To su: 1. zaštita i poštovanje prava građana koji su se koristili pravom na slobodno kretanje prije Brexita, 2. poštovanje financijskih obveza koje je UK preuzeo kao država članica i 3. poštovanje slova i duha Sporazuma na Veliki petak i mira na otoku Irskoj, kao i cjelovitosti unutarnjeg tržišta.

Smjernice u pet područja

1. Pravo boravka građana i njihova prava iz sustava socijalne sigurnosti

Europska komisija dosljedno je davala do znanja da je zaštita državljana UK-a u EU-u slučaju scenarija „bez dogovora” prioritet i da bi pristup država članica u pogledu tih prava trebao biti velikodušan. Očekuje se da će UK uzvratiti na jednak način. Države članice EU-27 pripremile su nacionalne izvanredne mjere kako bi odmah po povlačenju „bez dogovora” zajamčile kontinuitet zakonitog boravka svim državljanima Ujedinjene Kraljevine koji u trenutku povlačenja budu imali zakonit boravak u državi članici EU-27. U današnjim se smjernicama daje pregled izvanrednih mjera EU-a, posebno Uredbe o mjerama za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Komisija je predložila da države članice donesu jednostrani koordinirani pristup radi rješavanja određenih pitanja koja nisu obuhvaćena uredbom te je, kako bi taj pristup nadopunila, navela područja u kojima bi pojedine države članice vlastitim nacionalnim, jednostranim mjerama mogle ostvariti dodatnu zaštitu.

2. Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima

U slučaju scenarija „bez dogovora” pravni okvir EU-a o policijskoj i pravosudnoj suradnji prestao bi se primjenjivati na UK. Stoga će se suradnja s UK-om morati temeljiti na alternativnim pravnim okvirima i mehanizmima suradnje na temelju međunarodnog i nacionalnog prava. U današnjim se smjernicama iznose relevantni zamjenski instrumenti na koje se EU i njegove države članice mogu osloniti kako bi osigurali nastavak provedbe zakona i pravosudne suradnje i time zajamčile kontinuitet visoke razine sigurnosti građana. Osim toga, državama članicama daju se i smjernice o isključivanju UK-a iz različitih baza podataka, mreža i informacijskih sustava EU-a.

3. Lijekovi i medicinski proizvodi

Pripravnost u medicinskom sektoru otpočetka je prioritet Europske komisije, a smjernice su izdane još u srpnju 2017. Zahvaljujući mjerama pripravnosti većina medicinskih proizvoda za koje je povlačenje UK-a bitno trebala bi biti u skladu sa zakonodavstvom EU-a do datuma povlačenja UK-a. Međutim, moguće je da, unatoč svim naporima, neki lijekovi i medicinski proizvodi ne budu na vrijeme usklađeni. Stoga postoji rizik od nestašice ako gospodarski subjekti ne budu djelovali brzo kako bi riješili taj problem. U današnjim je smjernicama istaknuto kako će Komisija surađivati s Europskom agencijom za lijekove (EMA) i s nacionalnim regulatornim tijelima za lijekove radi pomnog praćenja situacije i rješavanja mogućih problema. Također se navode mogućnosti primjene dostupnih izuzeća i odstupanja od postojećih pravila kako bi se smanjio rizik od nestašice lijekova i ključnih medicinskih proizvoda u slučaju scenarija „bez dogovora”.

4. Zaštita podataka

Kao što je navedeno u Komisijinoj Komunikaciji o pripremama od 13. studenoga Komisija smatra da su postojeći instrumenti za razmjenu podataka s trećim zemljama u okviru Opće uredbe o zaštiti podataka dostatni da zadovolje neposredne potrebe u području prijenosa podataka u UK u slučaju scenarija „bez dogovora”. U današnjim smjernicama ti su instrumenti detaljno opisani, jasno su definirani uvjeti za primjenu odstupanja i navedeni praktični koraci koje će poduzeća i tijela EU-a morati poduzeti kako bi se osigurala stalna usklađenost s pravilima EU-a o zaštiti podataka.

5. Ribarstvo

EU je donio dvije mjere za nepredviđene situacije u području ribarstva kako bi se pokrili svi scenariji Brexita „bez dogovora”. S jedne strane, EU je uspostavio odgovarajući pravni okvir kako bi se plovilima UK-a omogućio recipročni pristup vodama EU-a tijekom 2019., pod uvjetom da Ujedinjena Kraljevina odobri takav pristup plovilima EU-a u svojim vodama. S druge stane, EU je prilagodio i kriterije prihvatljivosti fonda za ribarstvo i pomorstvo kako bi se osiguralo da u slučaju da UK ne odobri nastavak pristupa svojim vodama, ribari koji su prisiljeni obustaviti svoju djelatnost dobiju naknadu. U tom je slučaju ključno da države članice donesu koordinirani pristup kako bi se osigurali jednaki uvjeti za ribare iz EU-a iz različitih država članica te zaštitili morski resursi. U današnjim smjernicama navedene su pojedinosti o takvom koordiniranom pristupu. Komisija surađuje s državama članicama kojima je to najpotrebnije radi dogovora o okviru za praćenje promjena u ribolovnim aktivnostima u vodama EU-a kojim bi se izbjegli poremećaji.

Scenarij „bez dogovora”

U scenariju „bez dogovora” UK će postati treća zemlja bez ijedne prijelazne mjere. Od tog će se trenutka na UK prestati primjenjivati cjelokupno primarno i sekundarno zakonodavstvo EU-a. Neće biti prijelaznog razdoblja kako je predviđeno Sporazumom o povlačenju. To će sigurno izazvati znatne poremećaje za građane i poduzeća.

Prema tom scenariju odnosi UK-a s EU-om bili bi regulirani javnim međunarodnim pravom, među ostalim, pravilima Svjetske trgovinske organizacije. EU će na granicama s Ujedinjenom Kraljevinom morati odmah primjenjivati svoje propise i carine. To znači provjere i kontrole carinskih, sanitarnih i fitosanitarnih standarda i provjeru usklađenosti s normama EU-a. Unatoč opsežnim pripremama carinskih tijela država članica te bi kontrole mogle izazvati velike zastoje na granicama. Osim toga, subjekti iz UK-a više neće moći pod sadašnjim uvjetima primati bespovratna sredstva EU-a ni sudjelovati u postupcima javne nabave EU-a.

Građani UK-a više neće biti građani Europske unije. Pri ulasku u Europsku uniju bit će podvrgnuti dodatnim provjerama. Države članice provele su opsežne pripreme u lukama i zračnim lukama kako bi te provjere bile što učinkovitije, ali svejedno može doći do zastoja. 

EU-ove mjere pripravnosti i izvanredne mjere za slučaj Brexita „bez dogovora”

Europska komisija priprema se za scenarij „bez dogovora” od prosinca 2017. Komisija je do danas podnijela 19 zakonodavnih prijedloga, od kojih su Europski parlament i Vijeće donijeli ili dogovorili 18 prijedloga (vidjeti PRILOG 1.). Dva suzakonodavca trebali bi pravodobno finalizirati još samo jedan prijedlog o proračunu EU-a za 2019. Primjenjivat će se nakon finalizacije retroaktivno od datuma povlačenja. Europska komisija objavila je i 92 sektorske obavijesti o pripravnosti s detaljnim smjernicama za različite sektore na koje će utjecati Brexit.

Kao što je objavljeno u Komisijinim komunikacijama o pripravnosti za Brexit, mjerama EU-a za izvanredne okolnosti ne može se i neće smanjiti ukupni učinak scenarija „bez dogovora” niti ublažiti nepripremljenost, a neće se ni dodijeliti sve prednosti članstva u EU-u ni povoljni uvjeti prijelaznog razdoblja iz nacrta Sporazuma o povlačenju. Ti su prijedlozi privremeni, ograničena opsega i EU će ih donijeti jednostrano. Nije riječ o „malim dogovorima” i o njima se nije pregovaralo s UK-om. 

Komisija je održala i opsežne stručne rasprave na razini EU-27 o općim pitanjima pripravnosti i izvanrednim mjerama, ali i o posebnim sektorskim, pravnim i administrativnim pitanjima koja se odnose na pripravnost. Komisija je posjetila i glavne gradove 27 država članica EU-a. Cilj tih posjeta bio je objasniti Komisijine mjere pripravnosti i izvanredne mjere te raspravljati o nacionalnim pripremama i planovima za izvanredne okolnosti. Države članice pokazale su visok stupanj pripravnosti za svaki scenarij.

Države članice provode i vlastite intenzivne pripreme na nacionalnoj razini. Pregled prava na boravak u 27 država članica EU-a dostupan je ovdje, a izravne poveznice na nacionalne internetske stranice o pripravnosti nalaze se ovdje.

Financijska potpora

Premda će se učinak scenarija „bez dogovora” osjetiti u cijeloj Europskoj uniji, jasno je da će neke regije i gospodarske sektore više pogoditi. Komisija je istražila mogućnosti mobiliziranja postojećih fondova i programa EU-a u slučaju scenarija „bez dogovora” i u slučaju da UK ne uplati predviđeni iznos u skladu s uredbom o mjerama za izvanredne situacije u vezi s proračunom EU-a. Reprogramiranjem određenih strukturnih fondova, aktiviranjem mjera za sprečavanje poremećaja na poljoprivrednim tržištima i primjenom specifičnih instrumenata kao što su Program za konkurentnost malih i srednjih poduzeća (COSME), Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF), Fond solidarnosti EU-a i Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) mogla bi se izdvojiti dodatna namjenska sredstva.

Tehnička i financijska pomoć EU-a može se staviti na raspolaganje i u određenim područjima, kao što je osposobljavanje carinskih službenika u okviru programa Carina 2020. S pomoću ostalih programa može se pružiti potpora sličnim projektima osposobljavanja u području sanitarnih i fitosanitarnih kontrola. Pravo EU-a u području poljoprivrede pruža niz instrumenata za rješavanje neposrednih učinaka povlačenja UK-a, posebno u slučaju scenarija bez dogovora.

Bude li potrebna hitna potpora pogođenim dionicima, primjerice malim i srednjim poduzećima koja su znatno izložena UK-u, pravila EU-a o državnim potporama sadržavaju fleksibilna rješenja za nacionalne mjere potpore.

Dodatne informacije: što moram poduzeti dođe li do Brexita „bez dogovora”?

Građani EU-a koji žele znati više o tome kako se pripremiti za scenarij „bez dogovora”, mogu se obratiti službi Europe Direct. Ako ste u EU-u, nazovite besplatni telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 na bilo kojem službenom jeziku Europske unije. 

Ostale korisne poveznice:

Građani EU-a

– Današnja Komunikacija i prilozi

– Internetska stranica Europske komisije o pripravnosti za Brexit

– Pregled prava u vezi s boravkom u svakoj od 27 država članica EU-a

– Internetske stranice država članica o Brexitu „bez dogovora”

– Obavijest o putovanjima

– Informacije o putovanjima, pravima građana, studiranju i potrošačkim pravima

– Pitanja i odgovori o Erasmusu

– Pitanja i odgovori o scenariju „bez dogovora”

– Informacije za građane EU-a koji žive u UK-u

Poduzeća iz EU-a

– Materijali o carinama i neizravnom oporezivanju (uključujući jednostavni kontrolni popis u pet koraka) za poduzeća

– Informacije koje se odnose na poljoprivredu

– Sedam činjenica s kojima poduzeća iz 27 država članica EU-a moraju biti upoznata radi pripreme za Brexit

PRILOG 1.: Izvanredne mjere za Brexit „bez dogovora”

– Program PEACE: nastavak programa PEACE na otoku Irskoj do kraja 2020. Komisija je za razdoblje nakon 2020. kao dio svojih prijedloga za sljedeći višegodišnji financijski okvir već predložila nastavak i jačanje prekogranične potpore za mir i pomirenje u pograničnim općinama Irske i Sjeverne Irske.

– Proračun EU-a (u završnoj fazi donošenja): EU će u scenariju „bez dogovora” moći ispuniti svoje obveze i u 2019. te nastaviti izvršavati plaćanja korisnicima iz UK-a, na temelju ugovora potpisanih i odluka donesenih prije povlačenja, pod uvjetom da UK poštuje svoje obveze u okviru proračuna za 2019. i prihvati nužne revizijske provjere i kontrole.

– Ribolovna prava i naknade: tim se mjerama za ribare i operatore iz država članica EU-a predviđa naknada zbog privremene obustave ribolova koja se isplaćuje iz sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. EU-u se dodjeljuje i pravo da plovilima iz UK-a odobri pristup vodama EU-a do kraja 2019. ako se plovilima iz EU-a odobri recipročan pristup vodama Ujedinjene Kraljevine.

– Financijske usluge: privremene, ograničene mjere kojima se osigurava da odmah ne nastanu poremećaji u središnjem poravnanju izvedenica i pružanju usluga središnjih depozitara za subjekte iz EU-a koji trenutačno koriste operatore iz UK-a te olakšava novacija određenih ugovora o OTC izvedenicama (na fiksno razdoblje od 12 mjeseci) ako se ugovor prenosi iz UK-a u drugu ugovornu stranu u EU-u 27.

– Zračna povezanost i sigurnost: dvjema mjerama osigurat će se osnovna zračna povezanost kako bi se spriječio potpuni prekid zračnog prometa između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u slučaju scenarija „bez dogovora”. 

– Cestovna povezanost: na ograničeno vrijeme omogućuje se nastavak sigurne osnovne cestovne povezanosti između EU-a i Ujedinjene Kraljevine ako Ujedinjena Kraljevina osigura reciprocitet trgovačkim društvima i gospodarskim subjektima iz EU-a.

– Željeznička povezanost: produljuje se valjanost rješenja o sigurnosti za određene dijelove željezničke infrastrukture na strogo ograničeno razdoblje od tri mjeseca kako bi se omogućilo uvođenje dugoročnih rješenja u skladu s pravom EU-a. To se posebno odnosi na promet Eurotunelom, a preduvjet je da UK održava sigurnosne standarde istovjetne zahtjevima EU-a.

– Inspekcije brodova: svrha im je osigurati pravnu sigurnost i kontinuitet poslovanja u pomorskom prometu.

– Prilagodba koridora osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje: osnovnoj mreži dodaju se nove pomorske veze između Irske, Francuske, Belgije i Nizozemske, a uvodi se i novi prioritet financiranja u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF): prilagodba prometne infrastrukture za potrebe sigurnosnih provjera i granične kontrole.

– Klimatska politika: tom se mjerom želi postići da scenarij „bez dogovora” ne poremeti funkcioniranje i ekološku cjelovitost sustava za trgovanje emisijskim jedinicama.

– Vizni reciprocitet: državljani UK-a putovat će u EU bez vize dopusti li i UK recipročno i nediskriminirajuće putovanje bez vize za sve građane EU-a.

– Prava iz sustava socijalne sigurnosti: zaštićena su prava onih osoba koje su prije povlačenja UK-a iskoristile pravo slobode kretanja (kao što su trajanje osiguranja, (samo)zaposlenja i boravka u UK-u prije povlačenja). 

– Program Erasmus+: studenti i pripravnici koji u inozemstvu budu sudjelovali u programu Erasmus+ u trenutku povlačenja UK-a mogu završiti studij i nastaviti primati odgovarajuća financijska sredstva ili stipendije.