Europska politika sigurnosti hrane ima dvostruki cilj: zaštititi ljudsko zdravlje i interese potrošača te stimulirati neometano funkcioniranje jedinstvenog europskog tržišta.

EU njome jamči da se na području higijene hrane za životinje i prehrambenih proizvoda, zdravlja životinja i bilja te sprečavanja kontaminacije hrane vanjskim tvarima uspostavljaju i poštuju kontrolni standardi. Unija također regulira označivanje prehrambenih proizvoda i hrane za životinje.

Politika EU-a za sigurnost hrane obuhvaća:

  • sveobuhvatno zakonodavstvo o sigurnosti hrane i hrane za životinje te higijeni hrane
  • donošenje odluka na temelju vjerodostojnih znanstvenih mišljenja
  • provedbu i preglede.

U slučajevima kada je potrebna posebna zaštita potrošača primjenjuju se posebna pravila o:

  • upotrebi pesticida, dodataka prehrani, bojila, antibiotika ili hormona
  • prehrambenim aditivima kao što su konzervansi i arome
  • tvarima u doticaju s hranom, primjerice plastična ambalaža
  • označivanju sastojaka koji mogu izazvati alergije
  • uporabi zdravstvenih tvrdnji kao što su „s niskim udjelom masti” ili „bogat vlaknima”.

Prihvaćanje različitosti na tržištu hrane u EU-u

EU posebno vodi računa o tome da primjenom svojih standarda hrane s tržišta ne isključi tradicionalnu hranu , da ne obeshrabri inovacije i ne naruši kvalitetu.

Pri ulasku u EU i na jedinstveno tržište novim zemljama ponekad su potrebne prijelazne mjere dok ne uspiju ispuniti visoke standarde EU-a u pogledu sigurnosti hrane. U međuvremenu ne mogu izvoziti hranu koja ne ispunjava te standarde.

Kada je riječ o hrani dobivenoj s pomoću genetski modificiranih organizama (GMO), kloniranjem ili nanotehnologijom („nova hrana”) , Komisija se zauzima za odgovorne inovacije. Na taj se način jamči sigurnost i potiče gospodarski rast.

Bolesti životinja – sprečavanje epidemija

Životinje je dopušteno slobodno prevoziti diljem EU-a. Međutim, za vrijeme prijevoza moraju se primjenjivati standardi u pogledu zdravlja i dobrobiti životinja koji se primjenjuju na poljoprivrednom gospodarstvu. Ako dođe do izbijanja bolesti životinja, EU raspolaže mehanizmima i postupcima za brzo djelovanje i, ako je potrebno, zabranu proizvoda.

Putovnica EU-a za kućne ljubimce omogućuje ljudima da svoje ljubimce (pse, mačke i tvorove) sa sobom povedu na put. Međutim, kako bi se spriječilo širenje bolesti, na kućne ljubimce primjenjuju se iste mjere sigurnosti koje se primjenjuju i na ostale životinje.

Zdravlje biljaka

Nezaražene biljke i biljni materijal mogu se prevoziti diljem EU-a. Pregled uvezenog biljnog materijala i nadzor područja EU-a pomažu u ranom otkrivanju novih štetnika.

To znači da se mogu poduzeti preventivne mjere te na taj način izbjeći kurativne mjere kao što je upotreba pesticida. „Biljne putovnice” koje prate mlada drva potvrđuju da su ona uzgojena u dobrim fitosanitarnim uvjetima.

Sustav ranog upozoravanja

EU upravlja sustavom ranog upozoravanja (RASFF) kojemu je cilj zaštita ljudi od hrane koja nije u skladu s europskim pravilima o sigurnosti hrane. Tim sustavom omogućuje se i otkrivanje zabranjenih tvari u hrani ili prekomjernih količina visoko rizičnih tvari kao što su ostaci veterinarskih lijekova u mesu ili kancerogena bojila u hrani.

Kada se otkrije opasnost, uzbuna se oglašava u cijelom EU-u. Možda će biti dovoljno zaustaviti jednu seriju proizvoda, ali ako bude potrebno bit će zaustavljene sve pošiljke određenog proizvoda koje potječu s određenog poljoprivrednog gospodarstva, iz tvornice ili luke ulaza. Proizvodi koji se već nalaze u skladištima ili trgovinama mogu biti povučeni.

Sljedivost i upravljanje rizicima

U slučaju kada su europski potrošači izloženi riziku izbijanja bolesti kod životinja ili trovanja hranom širih razmjera, nadležna tijela EU-a mogu pratiti kretanje prehrambenih proizvoda u čitavom proizvodnom lancu, bilo da je riječ o živim životinjama, proizvodima životinjskog porijekla ili biljkama.

Sljedivost i upravljanje rizicima omogućuje sustav TRACES (Trade Control and Expert System) , elektronički sustav graničnih kontrola i certifikacije robe kojom se trguje.

Donošenje odluka na temelju vjerodostojnih znanstvenih dokaza

Znanost podupire politiku EU-a za sigurnost hrane. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pruža Europskoj komisiji i državama članicama neovisne i znanstveno utemeljene savjete pri izradi zakonodavstva i utvrđivanju politika za slučaj kriznih situacija povezanih sa sigurnosti hrane.

Komisija primjenjuje sljedeće načelo predostrožnostidjeluje odmah ako znanstvenici upozore i na samu mogućnost postojanja opasnosti.

Provedba i kontrola

Komisija provodi zakonodavstvo EU-a o sigurnosti hrane tako što

Ured za hranu i veterinarstvo pregledava pojedinačne pogone za proizvodnju hrane. Međutim, glavna mu je zadaća provjeriti imaju li vlade u EU-u i vlade izvan EU-a potrebne mehanizme kojima mogu osigurati da njihovi proizvođači hrane ispunjavaju visoke standarde EU-a u pogledu sigurnosti hrane. Od 2013. aktivnosti FVO-a obuhvaćaju i poslove u vezi s medicinskim napravama.

Više o sigurnosti hrane možete pronaći u brošuri ovdje.